Exkluzívne ponúkame na predaj Novostavbu Rodinného domu Kopánka

IdentifikátorNovostavba
Kontaktné menoMarek Mihok
Kontaktný telefón0905845863
Rok výstavby2019
TypDomy a vily
Predané Nie
Typ zmluvy Predaj
StavPredaj
Výmera zastavanej plochy178 m2
Výmera pozemku537 m2
MateriálTehla
Izby4
Kúpelne1
Garáže1

Popis

Jedná sa o novostavbu rodinného domu v meste Trnava.
Dom je navrhnutý ako samostatne stojaci, jednopodlažný, bez podpivničenia. Bude zastrešený valbovou strechou. Rodinný dom má nepravidelný pôdorys so zapustenými hlavným vstupom. Pôdorysné rozmery sú 13,22 x 17,72 m. Výška objektu v hrebeni strechy je +4,800 m od podlahy I.NP (±0,000). Fasáda objektu je navrhnutá ako kombinácia jemnozrnnej omietky a tehlového obkladu.
Rodinný dom tvorí jeden celok, rozdelený do troch funkčných častí. Funkčné časti sú: spoločenská časť, súkromná časť a prístrešok pre osobný automobil. Spoločenská časť je situovaná v juhozápadnej časti domu s napojením na terasu v zadnej časti domu. Súkromné priestory sa nachádzajú v severovýchodnej časti domu. Vedľa juhozápadnej fasády domu je umiestnený prístrešok pre osobný automobil. Pred prístreškom sa nachádzajú ďalšie dve parkovacie státia pre osobné automobily.
Na riešenú parcelu s navrhovaným objektom sa vstupuje z existujúcej asfaltovej cesty. Do samotného rodinného domu sa vstupuje z čelnej fasády od ulice. V zadnej časti domu sa nachádza vedľajší vstup, ktorý slúži ako východ na terasu.
Z dôvodu polohy objektu v zástavbe sa dával dôraz na hmotné, materiálové a architektonické riešenie, ako aj na vzťahy k okolitej zástavbe. Rovnako sa kládol dôraz na súlad s platným územným plánom.
Objekt sa nachádza na rovinatom pozemku s lokálnymi terénnymi nerovnosťami.
Plošná a priestorová bilancia
Plocha parcely č. 4022/87 537 m2
35 % z plochy pozemku 187,95 m2
Zastavaná plocha: 173,86 m2
Percento zastavanosti: 32,38 %
Plocha terasy: 21,17 m2
Plocha chodníkov: 56,70 m2
Plocha odkvap. chodníkov: 10,91 m2
Zastavaná plocha oplotením: 5,62 m2
Percento sp. plôch a doplnkových konš. : 17,58 %

Dispozičné riešenie

Dispozične sa objekt skladá z nasledovných priestorov:
I.NP: zádverie, chodba, spálňa, technická miestnosť, kúpeľňa, 2 x izba, sklad, komora, obytná hala a wc.

Výkopy

Prevedú sa výkopy pod základové pásy. Najskôr sa na mieste výstavby odstráni ornica v hrúbke 100 až 200 mm. Samotné výkopy sa prevedú strojovo v zemine, ktorej trieda ťažiteľnosti sa zistí prieskumom. Začistenie výkopov sa odporúča ručne. Časť vykopanej zeminy sa použije na dodatočné zásypy. Ornica sa použije na vyrovnanie lokálnych terénnych nerovností na predmetnom pozemku a dodatočné sadové úpravy po ukončení stavebných prác. Ostatná prebytočná zemina sa bude odvážať na určenú skládku.

Základy

Založenie objektu je na základových pásoch. Základová škára objektu bude realizovaná v jednej úrovni na kóte -1,450. Najskôr sa vo vykopanej ryhe a jamách vybetónujú základové pásy a pätky s výškou 850 mm, s vyčnievajúcou výstužou na previazanie. Na základové pásy je ukladaný jeden rad debniacich tvaroviek hrúbky 400 mm s betónovou zálievkou, viď výkres základov. Základy sú vyhotovené z prostého betónu triedy C 20/25. Vystuženie podkladného betónu je pomocou zváranej sieťoviny Ø8/8 mm, oká siete 100 x 100 mm. Úroveň základovej škáry bude cca 1 400 mm pod úrovňou terénu, teda v nezámrznej hĺbke. Založenie objektu musí byť na konsolidovanú vrstvu podložia. Na preberanie základovej škáry musí byť privolaný statik.

Zvislé konštrukcie

Obvodové nosné murivo hrúbky 300 mm je z brúsených keramických tvaroviek POROTHERM 30 Profi, hrúbky 300 mm, murované na tenkovrstvovú lepiacu maltu. Obvodové konštrukcie budú zateplené kontaktným zateplovacím systémom z EPS 70 F hr. 160 mm. Do výšky 450 mm nad odkvapovým chodníkom bude fasádny polystyrén nahradený extrudovaným polysterénom rovnakej hrúbky.
Vnútorné nosné murivo hrúbky 250 mm je z brúsených keramických tvaroviek POROTHERM 25 Profi, hrúbky 250 mm, murované na tenkovrstvovú lepiacu maltu.
Vnútorné nenosné priečkové murivo hrúbky 140 mm je z brúsených keramických tvaroviek POROTHERM 14 Profi, hrúbky 140 mm, murované na tenkovrstvovú lepiacu maltu.

Vodorovné konštrukcie

Nosná konštrukcia nad I.NP bude tvorená dreveným trámovým stropom. Na trámy je kolmo ukladaný sekundárny rošt. Rozmery nosných trámov sú 140 x 240 mm. Medzi nosné trámy je vkladaná tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 240 mm. Medzi sekundárny rošt je vkladaná minerálna vlna hrúbky 120 mm. Strop je zo spodnej strany opláštený zaveseným sadrokartónovým podhľadom. Do stropu bude osadený podkrovný výlez. Nosná konštrukcia stropu viď časť statika.
Preklady nad vnútornými otvormi budú súčasťou systémového riešenia POROTHERM, nad väčšími otvormi ako 2,0 m sa použijú preklady železobetónové monolitické. Alternatívne možno všetky otvory riešiť ako železobetónové monolitické.
Stužujúce vence budú železobetónové monolitické. Vystuženie železobetónových prvkov nosnej konštrukcie (preklady, stužujúce vence) viď časť statika. Železobetónové monolitické konštrukcie (preklady, stužujúce vence), ktoré sú v styku s exteriérom budú prekryté z vonkajšej strany extrudovaným polystyrénom hrúbky 70 mm vkladaným do debnenia.

Skladba podláh

– BETÓNOVÁ MAZANINA + SAMONIVELAČNÝ POTER 59 mm
– SEPARAČNÁ VRSTVA: PE FÓLIA
– TEPELNÁ IZOLÁCIA: PODLAHOVÝ EPS 120 mm
– SEPARAČNÁ VRSTVA: GEOTEXTÍLIA (alt. PE FÓLIA)
– ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA: 2 x BITAGIT 8 mm
– PODKLADNÝ BETÓN + SIEŤOVINA 150 mm
– ŠTRKOVÉ LOŽKO 150 mm
– PÔVODNÝ TERÉN

Konštrukcia zastrešenia

Objekt bude zastrešený šikmou valbovou strechou sklone 22° (40,4 %). Strecha bude vyspádovaná do vonkajších strešných žľabov a tie do zvodov umiestnených na fasáde. Tvar strechy je zrejmý z výkresov v časti architektúra. Konštrukcia strechy bude spočívať z krokiev 100 x 180 mm a nárožných krokiev 140 x 220 mm, ktoré budú ukladané na pomúrnice 150 x 150 mm kotvené do železobetónového venca a na stojatú stolicu. Stolica krovu je nesená nosnými stenami a oceľovými nosníkmi prierezu HEB 160. Stolica krovu sa skladá zo stĺpikov 150 x 150 mm kotvených do oceľových nosníkov a trámov 150 x 150 mm, resp. 200 x 200 mm. Stolica krovu je stužená šikmými vzperami 100 x 100 mm, resp. 120 x 120 mm. Na krokvy sa položí poistná hydroizolácia, uchytí sa kontralatami 50 x 40 mm. Na kontralaty sa uchytí latovanie 50 x 40 mm, na ktoré sa osadí skladaná betónová krytina. Nosná konštrukcia zastrešenia viď časť statika. Skladba strešného plášťa viď výpis podláh a strechy.

Skladba striech
S1
– BETÓNOVÁ KRYTINA
– LATOVANIE (50 x 40 mm) 40 mm
– KONTRALATOVANIE (50 x 40 mm) 40 mm
– POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
– DREVENÉ KROKVY (100 x 180 mm) 180 mm
– KONŠTRUKCIA KROVU
– DREVENÝ ROŠT + MINERÁLNA VLNA 120 mm
– DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP (140 x 240 mm) + MINERÁLNA VLNA 240 mm
– NEODVETRANÁ DUTINA
– ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
S2
– BETÓNOVÁ KRYTINA
– LATOVANIE (50 x 40 mm) 40 mm
– KONTRALATOVANIE (50 x 40 mm) 40 mm
– POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
– DREVENÉ KROKVY (100 x 180 mm) 180 mm
– KONŠTRUKCIA KROVU
– DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP (140 x 240 mm) 240 mm
– NEODVETRANÁ DUTINA
– ZAVESENÝ PODHĽAD Z OSB DOSKY 15 mm

Vonkajšie úpravy povrchov

Vonkajšia fasáda bude omietnutá tenkovrstvovou jemnozrnnou omietkou v kombinácii s tehlovým obkladom. Farebné riešenie – podľa požiadaviek investora.
Sokel môže byť alternatívne upravený marmolitom.

Vnútorné úpravy povrchov

V objekte sú navrhnuté vápenno-cementové a sadrové hladené omietky. Biele maľby.

Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti

Na penetrovaný podkladný betón sa nataví asfaltová hydroizolácia Bitagit vo dvoch vrstvách. Izolácia sa tiež nataví na zvislé múry z vonkajšej strany na výšku 300 mm nad upravený terén.
Pod keramickou krytinou strechy je umiestnená poistná hydroizolácia kotvená kontralatami do krokiev.

Tepelná izolácia

Na zateplenie podláh sa použijú tepelnoizolačné dosky z podlahového polystyrénu hrúbky 120 mm.
Zateplenie interiéru rodinného domu bude v úrovni dreveného trámového stropu z minerálnej vlny. Minerálna vlna hr. 220 mm sa umiestni medzi trámy a ďalších 180 mm medzi drevený sekundárny rošt.
Betónové konštrukcie, ktoré sú v styku s exteriérom budú prekryté z vonkajšej strany extrudovaným polystyrénom hrúbky 70 mm vkladaným do debnenia.
Obvodové konštrukcie budú zateplené kontaktným zateplovacím systémom z EPS 70 F hr. 160 mm. Do výšky 450 mm nad odkvapovým chodníkom bude fasádny polystyrén nahradený extrudovaným polysterénom rovnakej hrúbky.

Klampiarske konštrukcie

Klampiarske konštrukcie budú prevedené z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm s kompletizovanou povrchovou a farebnou úpravou. Výrobky zrealizovať podľa STN 733610. Farba bude určená v rámci autorského dozoru.

Tesárske konštrukcie

V objekte je navrhnutý drevený strop a drevená konštrukcia krovu. Drevené prvky ošetriť proti hubám a drevokaznému hmyzu. Styk drevenej konštrukcie a betónu treba dilatovať asfaltovým pásom. Drevo použité na drevené konštrukcie bude smrekové, triedy C24, maximálna vlhkosť 20%.
Nosná konštrukcia stropu a krovu viď časť statika.

Zámočnícke konštrukcie

Drevený trámový strop bude doplnený o oceľové nosníky prierezu HEB 160. Tie budú niesť stojatú stolicu krovu. Oceľový prvok opatriť proti korózii 2 x syntetickým náterom.

Maľby

Maľbu stien a stropov na omietkach a sadrokartóne previesť interiérovou farbou bielou po predchádzajúcom penetrovaní.

Obklady

Bez obkladov.

Výplne otvorov

Okná, vstupné a terasové dvere sú navrhnuté ako plastové s izolačným trojsklom GEALAN 8000. Na chodbe sa nachádza tepelnoizolačný podkrovný výlez s teleskopickým rebríkom. Otvory interiérových dvere majú štandardnú svetlú výšku 1 970 mm. Dodávateľ okien a dverí si pred zahájením výroby všetkých výrobkov upresní rozmery zameraním skutočných stavebných otvorov po realizácii hrubej stavby. Predpríprava na elektrické vonkajšie žalúzie.

Vykurovanie a rozvody

Vykurovanie a ohrev TÚV rodinného domu bude riešené plynovým závesným kondenzačným kotlom VIESSMANN VITODENS 200-W s menovitým výkonom 13 kW s regulovateľným rozsahom výkonu 3,2 – 13 kW. Odvod spalín je vyvedený koncentrickým dymovodom nad strechu komínovou koncentrickou sadou VIESSMANN ∅60/100 pre Vitodens 200 – 13 kW. Kotol je umiestnený na 1.NP v technickej miestnosti. Kotol ohrieva aj teplú vodu (TV) s menovitým výkonom o rozsahu 2,9 – 16 kW do stacionárneho bivalentného zásobníka teplej vody Vitocell 100-W (typ CUG) objemu 120 litrov. Zásobník je umiestnený pod kotlom.

Navrhnutý je teplovodný vykurovací podlahový systém Rehau. Typ prichytenia potrubia podľa požiadaviek investora a môže byť systémom vodiacej lišty RAUFIX, systémom TACKER alebo systémová doska VARIONOVA. Potrubia podlahového vykurovania a okruhu rebríkových VT sú rúrkami RAUTHERM S 17×2,0 mm.

Odkanalizovanie splaškových odpadových vôd a dažďových vôd zo striech rodinných domov bude prevedené existujúcou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Dažďové vody zo spevnených plôch budú zvedené do rastlého terénu, resp. zelene.

Budú zabezpečené kompletné rozvody vody, kanalizácia domu, kompletná elektroinštalácia, slaboprúd a bleskozvod (vypínače a zásuvky – štandard biela, osvetlenie je ukončené spojkou)

Vonkajšie úpravy

Prístup na pozemok je riešený z miestnej cestnej komunikácie. Na pozemku investora sú navrhnuté tri parkovacie státia. Terénne úpravy pred a za domom. Vyhotovenie zámkovej dlažby vo veľkosti spevnených plôch. Terasa vyhotovená ako železobetónová doska bez nášlapných vrstiev. Oplotenie v zadnej a bočných častiach pozemku s výškou 1,8m (oceľové stĺpy a poplastované pletivo) bez brány a bráničky.

Pre informácie o tejto alebo iných ponukách volajte na telefónne číslo makléra uvedeného v inzeráte.
Kontakt: Marek Mihok 0905845863
Cena domu v RK

Pozícia

Podobné nehnuteľnosti

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com